Općina Bošnjaci - Službeni dokumenti - Odluke

ODLUKE DOKUMENTI

 • Zaključak - prijedlog za imenovanje sudaca porotnika

 • Zaključak o usvajanju prometne studije Općine Bošnjaci

 • Odluka o usklađivanju procjene ugroženosti od požara Općine Bošnjaci

 • Odluka o kupovini nekretnina za potrebe Općine Bošnjaci

 • Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika sred. škola za školsku 2019./2020. godinu

 • Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Bošnjaci

 • Odluka o provedbi postupka javne nabave za obavljanje kom. djelatnost održavanja groblja

 • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica

 • Odluka o davanju odobrenja i ovlasti načelniku za sklapanje ugovora - lovački dom

 • Odluka o načinu obračuna komunalne naknade za staklenike

 • Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti ukopa pokojnika

 • Odluka o komunalnom redu

 • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

 • Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara

 • Izvješće o izvršenju prog. održavanja objekata kom. infrastrukture u 2018.

 • Izvješće o izvršenju prog. gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture za 2018. godinu

 • Zaključak - Izvješće o radu načelnika Općine Bošnjaci

 • Zaključak programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije zemljišta

 • Zaključak o ostvarenju programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2018.

 • Odluka o izmjenama i dopunama socijalnog programa

 • Program utroška sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 • Plan razvojnih programa Općine Bošnjaci

 • Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih

 • Odluka o preustroju tima civilne zaštite opće namjene

 • Odluka o komunalnim djelatnostima

 • Odluka o agrotehničkim mjerama

 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu

 • Zaključak prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima

 • Zaključak, sustav civilne zaštite

 • Odluka o sufinanciranju političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću

 • Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

 • Odluka o realizaciji zajedničkih projekata od interesa za Općinu Bošnjaci i Grad Otok

 • Odluka o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom na području Općine Bošnjaci

 • Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

 • Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima 2019.

 • Odluka o sufinanciranju obnove Župne crkve sv. Martina biskupa u Bošnjacima

 • Odluka o donošenju programa javnih potreba u sportu 2019.

 • Odluka o donošenju programa javnih potreba u kulturi za 2019.

 • Odluka o donošenju programa javnih potreba za udruge od interesa za opće dobro 2019.

 • Odluka o financiranju nabave informatičke i sportske opreme

 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

 • Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola 2017.-2018.

 • Odluka o Općinskim porezima Općine Bošnjaci

 • Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete 2017.

 •