Javni natje?aj - Udruge u sportu - Općina Bošnjaci

NOVOSTI

Javni natje?aj - Udruge u sportu

Objavio: Administrator

Datum: 02.10.2017.

Kategorija: Opcina

Javni natje?aj - Udruge u sportu

Financiranje programa i projekata od interesa za op?e dobro koje provode udruge u sportu na podru?ju Op?ine Bošnjaci za 2018. godinu.

Dokumenti:

JAVNI NATJE?AJ
UPUTE ZA PRIJAVITELJE
PRIJAVNICA
OBRAZAC PRORA?UNA
IZJAVA O NEKANJAVANJU
IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
IZJAVA O PARTNERSTVU
OPISNI IZVJEŠTAJ PROJEKTA/PROGRAMA
ZAVRSNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
IZMJENE I DOPUNE JAVNOG NATJE?AJA