ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA 2019.

 • Program o utroÅ¡ku sredstava ostvarenih od Å¡umskog doprinosa u 2020. godini

 • Odluka o donoÅ¡enju programa javnih potreba za udruge od interesa za opće dobro

 • Odluka o donoÅ¡enju programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

 • Odluka o usvajanju socijalnog programa Općine BoÅ¡njaci za 2020. godinu

 • Program koriÅ¡tenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog koriÅ¡tenja

 • Odluka o donoÅ¡enju programa javnih potreba u Å¡portu za 2020. godinu

 • Odluka o plaći i ostalim materijalnim pravima voditelja programa predÅ¡kole

 • Plan razvoja sustava civilne zaÅ¡tite za 2020. godinu

 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mijeÅ¡anog komunalnog otpada

 • Odluka o odobrenju financijskih sredstava

 • Odluka o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom, kastriranju i steriliziranju pasa i mačaka

 • Odluka o grobljima na području Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za novoroÄ‘eno dijete u 2020. godini

 • Program utroÅ¡ka sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraÄ‘enih zgrada za 2020. godinu

 • Odluka o usvajanju analize stanja sustava zaÅ¡tite i spaÅ¡avanja

 • Program održavanja komunalne infrastrukture Općine BoÅ¡njaci za 2020. godinu

 • Program gradnje komunalne infrastrukture Općine BoÅ¡njaci za 2020. godinu

 • UsklaÄ‘ena procjena ugroženosti od požara i tehnoloÅ¡kih eksplozija

 • Plan zaÅ¡tite od požara Općine BoÅ¡njaci

 • Plan razvojnih programa Općine BoÅ¡njaci za razdoblje od 2020. do 2022. godine

 • Odluka o usvajanju usklaÄ‘ene procjene ugroženosti od požara i tehnoloÅ¡kih eksplozija

 • Odluka o otpisu dospjelih potraživanja

 • Odluka o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć

 • Odluka o izvrÅ¡avanju proračuna Općine BoÅ¡njaci za 2020. godinu

 • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu Å¡teta

 • Odluka o davanju suglasnosti na natječaj za zakup poslovnog prostora

 • Izvješća i odluke o udrugama za 2018. godinu

 • Izvješće i zaključak o izvrÅ¡enju socijalnog programa za 2018. godinu

 • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o izradi II. izmjena i dopuna prostornog plana ureÄ‘enja Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o odreÄ‘ivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaÅ¡tite

 • Izmjene i dopune zaključka o usvajanju polugodiÅ¡njeg izvjeÅ¡taja o izvrÅ¡enju proračuna

 • Izmjene i dopune proračuna Općine BoÅ¡njaci za 2019. godinu (3. izmjene)

 • Izmjene i dopune proračuna Općine BoÅ¡njaci za 2019. godinu (2. izmjene)

 • Izmjene i dopune programa održavanja objekata i ureÄ‘aja komunalne infrastrukture

 • Izmjene i dopune programa gradnje objekata i ureÄ‘aja komunalne infrastrukture

 • Izmjene i dopune prog. koriÅ¡tenja sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljo. zemljiÅ¡ta

 • Izmjene i dopune programa utroÅ¡ka sredstava od Å¡umskog doprinosa u 2019. godini

 • Komunalna infrastruktura - graÄ‘evine i ureÄ‘aji javne namjene

 • Komunalna infrastruktura - groblja i mrtvačnice

 • Komunalna infrastruktura - javna rasvjeta

 • Komunalna infrastruktura - javne zelene povrÅ¡ine

 • Komunalna infrastruktura - javna parkiraliÅ¡ta

 • Komunalna infrastruktura - nerazvrstane ceste

 • Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Bosnjaci

 • Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih Å¡kola za Å¡kolsku 2019.-2020. godinu

 • Zaključak - izvješće o radu načelnika

 • Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima

 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

 • Odluka o osnivanju poduzetničke zone "BoÅ¡njaci 1"

 • Odluka o odobrenju financijskih sredstava

 • Odluka o isplati sredstava žurne pomoći posljedica prirodne nepogode

 • Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja

 • Zaključak - prijedlog za imenovanje sudaca porotnika

 • Zaključak o usvajanju prometne studije Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o usklaÄ‘ivanju procjene ugroženosti od požara Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o kupovini nekretnina za potrebe Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika sred. Å¡kola za Å¡kolsku 2019./2020. godinu

 • Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasniÅ¡tvu Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o provedbi postupka javne nabave za obavljanje kom. djelatnost održavanja groblja

 • Odluka o odreÄ‘ivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaÅ¡tite

 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica

 • Odluka o davanju odobrenja i ovlasti načelniku za sklapanje ugovora - lovački dom

 • Odluka o započinjanju postupka odluke o potrebi strateÅ¡ke procjene - prostorni plan ureÄ‘enja

 • Odluka o načinu obračuna komunalne naknade za staklenike

 • Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti ukopa pokojnika

 • Odluka o komunalnom redu

 • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

 • Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara

 • Zaključak - Izvješće o radu načelnika Općine BoÅ¡njaci

 • Zaključak programa utroÅ¡ka sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije zemljiÅ¡ta

 • Odluka o izmjenama i dopunama socijalnog programa

 • Program utroÅ¡ka sredstava za zadržavanje nezakonito izgraÄ‘enih zgrada u prostoru

 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 • Plan razvojnih programa Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih

 • Odluka o preustroju tima civilne zaÅ¡tite opće namjene

 • Odluka o komunalnim djelatnostima

 • Odluka o agrotehničkim mjerama

 • GodiÅ¡nji plan razvoja sustava civilne zaÅ¡tite za 2019. godinu

 • Zaključak prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima

 • Zaključak, sustav civilne zaÅ¡tite

 • Odluka o sufinanciranju političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću

 • Odluka o visini pauÅ¡alnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smjeÅ¡taja u turizmu

 • Odluka o realizaciji zajedničkih projekata od interesa za Općinu BoÅ¡njaci i Grad Otok

 • Odluka o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom na području Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima 2019.

 • Odluka o sufinanciranju obnove Župne crkve sv. Martina biskupa u BoÅ¡njacima

 • Odluka o donoÅ¡enju programa javnih potreba u sportu 2019.

 • Odluka o donoÅ¡enju programa javnih potreba u kulturi za 2019.

 • Odluka o donoÅ¡enju programa javnih potreba za udruge od interesa za opće dobro 2019.

 •