ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA 2019.

 • Program o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2020. godini

 • Odluka o donošenju programa javnih potreba za udruge od interesa za opće dobro

 • Odluka o donošenju programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

 • Odluka o usvajanju socijalnog programa Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja

 • Odluka o donošenju programa javnih potreba u športu za 2020. godinu

 • Odluka o plaći i ostalim materijalnim pravima voditelja programa predškole

 • Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu

 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

 • Odluka o odobrenju financijskih sredstava

 • Odluka o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom, kastriranju i steriliziranju pasa i mačaka

 • Odluka o grobljima na području Općine Bošnjaci

 • Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2020. godini

 • Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2020. godinu

 • Odluka o usvajanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja

 • Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Usklađena procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

 • Plan zaštite od požara Općine Bošnjaci

 • Plan razvojnih programa Općine Bošnjaci za razdoblje od 2020. do 2022. godine

 • Odluka o usvajanju usklađene procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

 • Odluka o otpisu dospjelih potraživanja

 • Odluka o ostvarivanju prava na socijalnu pomoć

 • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta

 • Odluka o davanju suglasnosti na natječaj za zakup poslovnog prostora

 • Izvješća i odluke o udrugama za 2018. godinu

 • Izvješće i zaključak o izvršenju socijalnog programa za 2018. godinu

 • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Općine Bošnjaci

 • Odluka o izradi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bošnjaci

 • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite

 • Izmjene i dopune zaključka o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

 • Izmjene i dopune proračuna Općine Bošnjaci za 2019. godinu (3. izmjene)

 • Izmjene i dopune proračuna Općine Bošnjaci za 2019. godinu (2. izmjene)

 • Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

 • Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

 • Izmjene i dopune prog. korištenja sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljo. zemljišta

 • Izmjene i dopune programa utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2019. godini

 • Komunalna infrastruktura - građevine i uređaji javne namjene

 • Komunalna infrastruktura - groblja i mrtvačnice

 • Komunalna infrastruktura - javna rasvjeta

 • Komunalna infrastruktura - javne zelene površine

 • Komunalna infrastruktura - javna parkirališta

 • Komunalna infrastruktura - nerazvrstane ceste

 • Odluka o komunalnoj infrastrukturi Općine Bosnjaci

 • Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2019.-2020. godinu

 • Zaključak - izvješće o radu načelnika

 • Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima

 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

 • Odluka o osnivanju poduzetničke zone "Bošnjaci 1"

 • Odluka o odobrenju financijskih sredstava

 • Odluka o isplati sredstava žurne pomoći posljedica prirodne nepogode

 • Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja

 • Zaključak - prijedlog za imenovanje sudaca porotnika

 • Zaključak o usvajanju prometne studije Općine Bošnjaci

 • Odluka o usklađivanju procjene ugroženosti od požara Općine Bošnjaci

 • Odluka o kupovini nekretnina za potrebe Općine Bošnjaci

 • Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika sred. škola za školsku 2019./2020. godinu

 • Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Bošnjaci

 • Odluka o provedbi postupka javne nabave za obavljanje kom. djelatnost održavanja groblja

 • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica

 • Odluka o davanju odobrenja i ovlasti načelniku za sklapanje ugovora - lovački dom

 • Odluka o započinjanju postupka odluke o potrebi strateške procjene - prostorni plan uređenja

 • Odluka o načinu obračuna komunalne naknade za staklenike

 • Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti ukopa pokojnika

 • Odluka o komunalnom redu

 • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

 • Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara

 • Zaključak - Izvješće o radu načelnika Općine Bošnjaci

 • Zaključak programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije zemljišta

 • Odluka o izmjenama i dopunama socijalnog programa

 • Program utroška sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 • Plan razvojnih programa Općine Bošnjaci

 • Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih

 • Odluka o preustroju tima civilne zaštite opće namjene

 • Odluka o komunalnim djelatnostima

 • Odluka o agrotehničkim mjerama

 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu

 • Zaključak prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima

 • Zaključak, sustav civilne zaštite

 • Odluka o sufinanciranju političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću

 • Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

 • Odluka o realizaciji zajedničkih projekata od interesa za Općinu Bošnjaci i Grad Otok

 • Odluka o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom na području Općine Bošnjaci

 • Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima 2019.

 • Odluka o sufinanciranju obnove Župne crkve sv. Martina biskupa u Bošnjacima

 • Odluka o donošenju programa javnih potreba u sportu 2019.

 • Odluka o donošenju programa javnih potreba u kulturi za 2019.

 • Odluka o donošenju programa javnih potreba za udruge od interesa za opće dobro 2019.

 •