ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA 2020.

 • Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima

 • Odluka o izmjeni i dopuni socijalnog programa Općine BoÅ¡njaci za 2020. godinu (1. Izmjena)

 • Proračun Općine BoÅ¡njaci za 2021. godinu te projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu

 • Program utroÅ¡ka sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraÄ‘enih zgrada u prostoru za 2021. godinu

 • Odluka o donoÅ¡enju programa javnih potreba u sportu na području Općine BoÅ¡njaci za 2021. godinu

 • Program socijalne skrbi Općine BoÅ¡njaci za 2021. godinu

 • Program promicanja kulture Općine BoÅ¡njaci za 2021. godinu

 • Program javnih potreba u predÅ¡kolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2021. godinu

 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 • Odluka o donoÅ¡enju programa javnih potreba za udruge od interesa za opće dobro Općine BoÅ¡njaci za 2021. godinu

 • Odluka o donoÅ¡enju programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

 • Program graÄ‘enja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 • Program o utroÅ¡ku sredstava ostvarenih od Å¡umskog doprinosa u 2021. godini

 • Program koriÅ¡tenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom

 • Odluka o izvrÅ¡avanju proračuna Općine BoÅ¡njaci za 2021. godinu

 • Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture

 • Izmjene i dopune programa koriÅ¡tenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje

 • I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine BoÅ¡njaci za 2020. godinu

 • Odluka o usvajanju analize stanja sustava Civilne zaÅ¡tite

 • Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za novoroÄ‘eno dijete s područja Općine BoÅ¡njaci roÄ‘eno u 2021. godini

 • Plan razvoja sustava civilne zaÅ¡tite za 2021. godinu

 • Odluka o 2. izmjeni i dopuni odluke o Općinskim porezima Općine BoÅ¡njaci

 • Zaključak - Program rada Savjeta mladih

 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO BoÅ¡njaci

 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju plinske mreže

 • Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Općine BoÅ¡njaci za razdoblje od 2015. do 2020. godine

 • Odluka o prodaji plinske mreže u vlasniÅ¡tvu Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o sufinanciranju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i koriÅ¡tenja mobilnog reciklažnog dvoriÅ¡ta

 • Odluka o produljenju važenja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljiÅ¡ta

 • Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih Å¡kola za Å¡kolsku 2020./2021. godinu

 • Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o otpisu dospjelih potraživanja Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o sufinanciranju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i koriÅ¡tenja mobilnog reciklažnog dvoriÅ¡ta

 • Odluka o utvrÄ‘ivanju nerazvrstanih cesta kao javnog dobra u općoj uporabi

 • Odluka o sufinanciranju posvećenja Župne crkve sv. Martina biskupa u BoÅ¡njacima

 • Odluka o odobrenju financijskih sredstava

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odreÄ‘ivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namjeÅ¡tenika u Jedinstvenom upravnom odjelu

 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike Osnovne Å¡kole fra B.T.Leakovića u BoÅ¡njacima

 • Odluka o sklapanju sporazuma i davanju ovlasti načelniku

 • Program rada Savjeta mladih 2020. godine

 • Program održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva za 2020. godinu

 • Pravilnik o zaÅ¡titi i čuvanju javnog arhivskoga i javnog dokumentarnog gradiva Općine BoÅ¡njaci

 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namjeÅ¡tenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o utvrÄ‘ivanju nerazvrstanih cesta kao javnog dobra u općoj uporabi

 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine BoÅ¡njaci, izgradnja trga

 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o djelomičnom oslobaÄ‘anju od plaćanja kom. naknade i zakupa poslovnog prostora

 • Izmjene i dopune programa održavanja kom. infrastrukture za 2020. godinu

 • Izmjene i dopune programa gradnje kom. infrastrukture za 2020. godinu

 • GodiÅ¡nje izvješće Savjeta mladih za 2019. godinu

 • Izvješće o izvrÅ¡enju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine BoÅ¡njaci za 2019. godinu

 • Izvješće o izvrÅ¡enju programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine BoÅ¡njaci za 2019. godinu

 • Zaključak o izvrÅ¡enju programa utroÅ¡ka sredstava za zadržavanje nezakonito izgraÄ‘enih zgrada u prostoru za 2019. godinu

 • Zaključak o ostvarenju programa utroÅ¡ka sredstava od Å¡umskog doprinosa u 2019. godini

 • Zaključak o usvajanju izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

 • Zaključak o usvajanju programa koriÅ¡tenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljo. zemljiÅ¡ta

 • Zaključak - Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine.

 • Statutarna odluka o izmjeni i dopuni statuta Općine BoÅ¡njaci

 • Odluke o odobrenju financijskih sredstava

 • Odluka o visini grobnih naknada

 • Odluka o suglasnosti za postavljanje antene i pripadajućih ureÄ‘aja

 • Odluka o sufinanciranju obnove Vjeronaučne dvorane Župne crkve sv. Martina biskupa u BoÅ¡njacima

 • Odluka o sufinanciranju političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću

 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o davanju odobrenja i ovlasti načelniku za sklapanje ugovora i prijenos sredstava za izgradnju Lovačkog doma za LU "Vjerovi" BoÅ¡njaci

 • Izvješće i zaključak o izvrÅ¡enju socijalnog programa za 2019. godinu

 • Izvjeća i odluke o udrugama za 2019. godinu

 •