ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA 2020.

 • Odluka o sufinanciranju boravka djece u vrtićima

 • Odluka o izmjeni i dopuni socijalnog programa Općine Bošnjaci za 2020. godinu (1. Izmjena)

 • Proračun Općine Bošnjaci za 2021. godinu te projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu

 • Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu

 • Odluka o donošenju programa javnih potreba u sportu na području Općine Bošnjaci za 2021. godinu

 • Program socijalne skrbi Općine Bošnjaci za 2021. godinu

 • Program promicanja kulture Općine Bošnjaci za 2021. godinu

 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2021. godinu

 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 • Odluka o donošenju programa javnih potreba za udruge od interesa za opće dobro Općine Bošnjaci za 2021. godinu

 • Odluka o donošenju programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

 • Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 • Program o utrošku sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2021. godini

 • Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom

 • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Bošnjaci za 2021. godinu

 • Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture

 • Izmjene i dopune programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje

 • I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Odluka o usvajanju analize stanja sustava Civilne zaštite

 • Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete s područja Općine Bošnjaci rođeno u 2021. godini

 • Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu

 • Odluka o 2. izmjeni i dopuni odluke o Općinskim porezima Općine Bošnjaci

 • Zaključak - Program rada Savjeta mladih

 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO Bošnjaci

 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju plinske mreže

 • Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Bošnjaci za razdoblje od 2015. do 2020. godine

 • Odluka o prodaji plinske mreže u vlasništvu Općine Bošnjaci

 • Odluka o sufinanciranju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

 • Odluka o produljenju važenja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta

 • Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2020./2021. godinu

 • Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Bošnjaci

 • Odluka o otpisu dospjelih potraživanja Općine Bošnjaci

 • Odluka o sufinanciranju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

 • Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta kao javnog dobra u općoj uporabi

 • Odluka o sufinanciranju posvećenja Župne crkve sv. Martina biskupa u Bošnjacima

 • Odluka o odobrenju financijskih sredstava

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu

 • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica za učenike Osnovne škole fra B.T.Leakovića u Bošnjacima

 • Odluka o sklapanju sporazuma i davanju ovlasti načelniku

 • Program rada Savjeta mladih 2020. godine

 • Program održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva za 2020. godinu

 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju javnog arhivskoga i javnog dokumentarnog gradiva Općine Bošnjaci

 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bošnjaci

 • Odluka o utvrđivanju nerazvrstanih cesta kao javnog dobra u općoj uporabi

 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Bošnjaci, izgradnja trga

 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Bošnjaci

 • Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja kom. naknade i zakupa poslovnog prostora

 • Izmjene i dopune programa održavanja kom. infrastrukture za 2020. godinu

 • Izmjene i dopune programa gradnje kom. infrastrukture za 2020. godinu

 • Godišnje izvješće Savjeta mladih za 2019. godinu

 • Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bošnjaci za 2019. godinu

 • Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Bošnjaci za 2019. godinu

 • Zaključak o izvršenju programa utroška sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu

 • Zaključak o ostvarenju programa utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2019. godini

 • Zaključak o usvajanju izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

 • Zaključak o usvajanju programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljo. zemljišta

 • Zaključak - Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine.

 • Statutarna odluka o izmjeni i dopuni statuta Općine Bošnjaci

 • Odluke o odobrenju financijskih sredstava

 • Odluka o visini grobnih naknada

 • Odluka o suglasnosti za postavljanje antene i pripadajućih uređaja

 • Odluka o sufinanciranju obnove Vjeronaučne dvorane Župne crkve sv. Martina biskupa u Bošnjacima

 • Odluka o sufinanciranju političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću

 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Bošnjaci

 • Odluka o davanju odobrenja i ovlasti načelniku za sklapanje ugovora i prijenos sredstava za izgradnju Lovačkog doma za LU "Vjerovi" Bošnjaci

 • Izvješće i zaključak o izvršenju socijalnog programa za 2019. godinu

 • Izvjeća i odluke o udrugama za 2019. godinu

 •