ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA 2021.

 • Zaključak - Savjet mladih

 • Plan razvoja civilne zaÅ¡tite za 2022. godinu

 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na program rada centra za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća za 2022. godinu

 • Analiza stanja sustava civilne zaÅ¡tite na području Općine BoÅ¡njaci u 2021. godini

 • 2. Izmjene programa o utroÅ¡ku sredstava ostvarenih od Å¡umskog doprinosa u 2021. godini

 • 2. Izmjene i dopune programa graÄ‘enja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 • 2. Izmjene programa - poljop. zemljiÅ¡te

 • 2. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 • Program utroÅ¡ka sredstava od nezakonito izgraÄ‘ene zgrada u prostoru

 • Program utroÅ¡ka sredstava od poljoprivrede

 • Odluka o donoÅ¡enju programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

 • Odluka o donoÅ¡enju programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

 • Odluka o donoÅ¡enju programa javnih potreba za udruge od interesa za opće dobro

 • Program promicanja kulture za 2022. godinu

 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

 • Program javnih potreba u predÅ¡kolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2022. godinu

 • Program socijalne skrbi Općine BoÅ¡njaci za 2022. godinu

 • Program gradnje komunalne infrastrukture za 2022 godinu

 • Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima

 • Program o utroÅ¡ku sredstava ostvarenih od Å¡umskog doprinosa u 2022. godini

 • Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ureÄ‘enja Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na financijski plan za 2022. ustanove Slavonska kuća

 • Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za novoroÄ‘eno ili posvojeno dijete

 • Odluka o kupnji poslovnog udjela

 • Odluka o davanju na upravljanje i održavanje graÄ‘evine javne i druÅ¡tvene namjene

 • Odluka o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine BoÅ¡njaci

 • Plan davanja koncesija na području Općine BoÅ¡njaci

 • RjeÅ¡enje o imenovanju povjerenstva za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje

 • Zaključak - Izvješće o radu Općinskog načelnika

 • Izmjene i dopune Programa graÄ‘enja kom. infrastrukture za 2021. godinu

 • Izmjene i dopune Programa održavanja kom. infrastrukture za 2021. godinu

 • Izmjene Prog. koriÅ¡tenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom

 • Izmjene programa o utroÅ¡ku sredstava ostvarenih od Å¡umskog doprinosa

 • Odluka o osnivanju prava graÄ‘enja u korist druÅ¡tva ÄŒISTOĆA ŽUPANJA d.o.o.

 • Odluka o odreÄ‘ivanju koeficijenata za obračun plaće

 • Odluka o isplati novčane pomoći za usvojenu djecu

 • Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih Å¡kola

 • Zaključak o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine BoÅ¡njaci za 2020. godinu

 • RjeÅ¡enje o izboru Povjerenstva za procjenu Å¡teta od prirodnih nepogoda

 • RjeÅ¡enje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik

 • RjeÅ¡enje o izboru Odbora za predstavke i pritužbe

 • RjeÅ¡enje o izboru Komisije za dodjelu stipendija

 • RjeÅ¡enje o imenovanju Socijalnog vijeća

 • RjeÅ¡enje o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljiÅ¡ta u vlasniÅ¡tvu Republike Hrvatske

 • RjeÅ¡enje o imenovanju Povjerenstva za priznanja Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o rasporeÄ‘ivanju sredstava za financiranje političkih stranaka

 • Odluka o prihvaćanju darovanih nekretnina

 • Odluka o odreÄ‘ivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće za rad Općinskog načelnika Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o obavljanju djelatnosti narodne knjižnice za Općinu BoÅ¡njaci

 • Odluka o naknadi predsjedniku Vijeća, potpredsjednicama Vijeća, članovima Vijeća i članovima radnih tijela Vijeća

 • Odluka o kupovini nekretnina za potrebe Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na fin. plan za 2021. ustanove Slavonska kuća

 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Program rada za 2021. ustanove Slavonska kuća

 • Centar za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja - procjena troÅ¡kova

 • RjeÅ¡enje o izboru Odbora za Proračun i financije

 • RjeÅ¡enje o izboru predsjednika Općinskog vijeća

 • RjeÅ¡enje o izboru prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća

 • RjeÅ¡enje o izboru Odbora za izbor i imenovanja

 • RjeÅ¡enje o izboru Mandatne komisije

 • GodiÅ¡nji izvjeÅ¡taj o izvrÅ¡enju proračuna Općine BoÅ¡njaci za 2020. godinu

 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine BoÅ¡njaci

 • Statut Općine BoÅ¡njaci - pročišćeni tekst

 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut ustanove Slavonska kuća

 • Zaključak - Izvješće o radu savjeta mladih

 • Izvješće mandatna komisija

 • Odluka o dodjeli opločnjaka i namjenskih sredstava LU "Vjerovi" BoÅ¡njaci

 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine BoÅ¡njaci

 • 1. izmjene plana proračuna za 2021.godinu posebni dio

 • 1. izmjene plana proračuna za 2021.godinu opći dio

 • 1. izmjene i dopune proračuna Općine BoÅ¡njaci za 2021. godinu

 • Statutarna odluka o izmjeni i dopuni statuta Općine BoÅ¡njaci

 • Izvješće o koriÅ¡tenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine BoÅ¡njaci za 2020. godinu

 • Izvješće o udrugama za 2020. godinu

 • Zaključak o izvrÅ¡enju programa utroÅ¡ka sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgraÄ‘enih zgrada u prostoru za 2020. godinu

 • Izvješće o izvrÅ¡enju socijalnog programa za 2020. godinu

 • Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine BoÅ¡njaci u 2020. godini

 • Izvješće o izvrÅ¡enju programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine BoÅ¡njaci za 2020. godinu

 • Izvješće o izvrÅ¡enju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine BoÅ¡njaci za 2020. godinu

 • Odluka o centru za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća

 • Odluka o rasporeÄ‘ivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću iz proračuna Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o odobrenju i prijenosu sredstava za izgradnju Lovačkog doma za LU "Vjerovi" BoÅ¡njaci

 • Odluka o sufinanciranju obnove Vjeronaučne dvorane Župne crkve sv. Martina biskupa u BoÅ¡njacima

 • Zaključak - Izvješće o radu Općinskog načelnika

 • Zaključak o ostvarivanju programa koriÅ¡tenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom

 • Zaključak o ostvarenju programa utroÅ¡ka sredstava od Å¡umskog doprinosa u 2020. godini

 •