ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA 2021.

 • Zaključak o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Rješenje o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

 • Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik

 • Rješenje o izboru Odbora za predstavke i pritužbe

 • Rješenje o izboru Komisije za dodjelu stipendija

 • Rješenje o imenovanju Socijalnog vijeća

 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za priznanja Općine Bošnjaci

 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bošnjaci

 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Bošnjaci

 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka

 • Odluka o prihvaćanju darovanih nekretnina

 • Odluka o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće za rad Općinskog načelnika Općine Bošnjaci

 • Odluka o obavljanju djelatnosti narodne knjižnice za Općinu Bošnjaci

 • Odluka o naknadi predsjedniku Vijeća, potpredsjednicama Vijeća, članovima Vijeća i članovima radnih tijela Vijeća

 • Odluka o kupovini nekretnina za potrebe Općine Bošnjaci

 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na fin. plan za 2021. ustanove Slavonska kuća

 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Program rada za 2021. ustanove Slavonska kuća

 • Centar za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja - procjena troškova

 • Rješenje o izboru Odbora za Proračun i financije

 • Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća

 • Rješenje o izboru prvog i drugog potpredsjednika Općinskog vijeća

 • Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja

 • Rješenje o izboru Mandatne komisije

 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Bošnjaci

 • Statut Općine Bošnjaci - pročišćeni tekst

 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut ustanove Slavonska kuća

 • Zaključak - Izvješće o radu savjeta mladih

 • Izvješće mandatna komisija

 • Odluka o dodjeli opločnjaka i namjenskih sredstava LU "Vjerovi" Bošnjaci

 • Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Bošnjaci

 • 1. izmjene plana proračuna za 2021.godinu posebni dio

 • 1. izmjene plana proračuna za 2021.godinu opći dio

 • 1. izmjene i dopune proračuna Općine Bošnjaci za 2021. godinu

 • Statutarna odluka o izmjeni i dopuni statuta Općine Bošnjaci

 • Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Izvješće o udrugama za 2020. godinu

 • Zaključak o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu

 • Izvješće o izvršenju socijalnog programa za 2020. godinu

 • Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Bošnjaci u 2020. godini

 • Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bošnjaci za 2020. godinu

 • Odluka o centru za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja Slavonska kuća

 • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću iz proračuna Općine Bošnjaci

 • Odluka o odobrenju i prijenosu sredstava za izgradnju Lovačkog doma za LU "Vjerovi" Bošnjaci

 • Odluka o sufinanciranju obnove Vjeronaučne dvorane Župne crkve sv. Martina biskupa u Bošnjacima

 • Zaključak - Izvješće o radu Općinskog načelnika

 • Zaključak o ostvarivanju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom

 • Zaključak o ostvarenju programa utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2020. godini

 •