ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA 2022.

 • Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana ure?enja Opcine Bosnjaci

 • ZAKLJU?AK o ostvarivanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta na podru?ju Op?ine Bošnjaci za 2021. godinu

 • Zakljucak o usvajanju Izvjesca o radu Opcinskog nacelnika u razdoblju od 01.srpnja do 31.prosinca 2021.godine

 • Zakljucak o usvajanju Izvjesca o provedbi Programa udruge gradana u 2021.godini

 • Zakljucak o usvajanju Izvjesca o izvrsenju socijalnog programa za 2021.godinu

 • Zakljucak o usvajanju Izvjesca o gospodarenju otpadom na podrucju Opcine Bosnjaci za 2021.godinu

 • Zakljucak o usvajanju godisnjeg izvjesca o radu Savjeta mladih za 2021.godinu

 • Zakljucak o ostvarenju Programa utroska sredstava ostvarenih od sumskog doprinosa za 2021.godinu

 • Zakljucak o izvrsenju programa utroska sredstava od nezakonito izgradene zgrada u prostoru za 2021.godinu

 • Program mjera za pokrice manjka prihoda i primitaka proracuna Opcine Bosnjaci u 2021.godini

 • Odluka o sufinaciranju obnove vjeronaucne dvorane Zupne dvorane Sv.Martina Biskupa u Bosnjacima

 • Odluka o raspodjeli rezultata za 2021.g

 • Odluka o otpisu dospjelih potrazivanja

 • Odluka o odobrenju financijskih sredstava Silvestru Jelic

 • Odluka o kupovini nekretnine za potrebe Opcine Bosnjaci

 • Odluka o odobrenju financijskih sredstava obitelji Doknjas

 • Odluka o odobrenju financijskih sredstava Bozici Lacic

 • Odluka o kandidiranju projekta izgradnje djecjeg vrtica u Bosnjacima

 • Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o odredivanju osnovice i koeficijenta za obracun place opcinskog nacelnika

 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odredivanju koeficijenata za obracun place sluzbenika i namjestenika JUO

 • Odluka o dopuni i izmjeni odluke o komunalnom redu

 • Odluka o dopuni i izmjeni odluke o komunalnom redu

 • Odluka o dodjeli javnih priznanja

 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski izvjestaj za 2021.godinu ustanove Slavonska kuca

 • Izvjesce o izvrsenju programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu

 • Izvjesce o izvrsenju programa gradenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu

 • Informacija o Programu obilježavanja 22.svibnja - dan Op?ine Bošnjaci

 • Eticki kodeks ponasanja clanova Opcinskog vijeca Opcine Bosnjaci

 • 2.izmjene i dopune Proracuna Opcine Bosnjaci za 2022.godinu

 • 1. Izmjene i dopune plana proracuna Opcine Bosnjaci za 2022.godinu

 • Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna Opcine Bosnjaci za 2021.g

 • Odluka o sufinanciranju obnove vjeronaučne dvorane Župne crkve sv. Martina biskupa u BoÅ¡njacima

 • Odluka o sufinanciranju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i koriÅ¡tenja mobilnog reciklažnog dvoriÅ¡ta

 • RjeÅ¡enje o imenovanju Savjeta za zaÅ¡titu potroÅ¡ača

 • Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o odobrenju i prijenosu sredstava za izgradnju Lovačkog doma za LU "Vjerovi"

 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 • Odluka o sufinanciranju označavanja pasa mikročipom, kastriranju i steriliziranju pasa i mačaka

 • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine BoÅ¡njaci

 • Odluka o rasporeÄ‘ivanju sredstava za financiranje političkih stranaka

 •